Dương Đình Thanh
Phó Giám đốc

Địa chỉ:
Hà Nội
Việt Nam


Thông tin: - Nguyên Viện phó Viện Công nghệ thực phẩm